Odwołanie pełnomocnictwa

Kategoria: Budowa
Tagi: , ,

Dokument, składany przez osobę, chcącą odwołać pełnomocnictwa w sprawie budowy, udzielone innej osobie prawnej.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(imię i nazwisko, adres)

 

Odwołanie pełnomocnictwa

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo do ........................................................................................

........................................................................................ udzielone dnia ............................ r.

Panu/Pani* ........................................................................................

zam. w ........................................................................................

przy ul. .................................................., legitymującemu/ej się dowodem osobistym seria ..... nr .....................

wydanym przez ........................................................................................

.................................................

(podpis)

 

* niepotrzebne skreślić