Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Oświadczenie, które wydaje kierownik budowy, poświadczające zakończenie robót budowlanych

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(imię i nazwisko, adres kierownika budowy)

 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

 

Ja niżej podpisany ............................................., zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243z 2010 r. poz. 1623 tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że budowa obiektu budowlanego/części obiektu:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

usytuowanego w .................................. przy ul. .................................. na działce geodezyjnej oznaczonej nr. ..............,

została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowę nr ............. z dnia ................. r. wydanego przez: .................................................................................................................................

Dokonano następujących zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, wg załączonej dokumentacji:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(należy wymienić każdą z wprowadzonych zmian)

Niniejszym stwierdzam, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku(w razie korzystania również teren drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu).

Oświadczam, że zgodnie z art. 57 ust. 1a w/w ustawy dokonałem/pomiarów powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.dotyczy tylko budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną.*

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie materiały budowlane, które zostały wbudowane na tej budowie, posiadają odpowiednie dokumenty (atesty).

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w .................o nr ew.: .................i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym.

...................................................

(nr uprawnień, podpis kierownika budowy)

 Potwierdzam**

...................................................

(nr uprawnień, podpis autora projektu budowlanego)

...................................................

(nr uprawnień, podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Załącznik: kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

*Dotyczy tylko budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną

**Podpisać w przypadku wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę (art.57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane)