Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Oświadczenie, poświadczające prawa do dysponowania nieruchomością i zgoda na wykonanie robót budowlanych

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Ja, niżej podpisany..................................................................................... zamieszkały w .............................., legitymujący się dowodem osobistym nr ............, wydanym w dniu ............ przez ....................................................................,

po zapoznaniu się z art.32 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

oświadczam,że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ............... nr ....................., w obrębie ewidencyjnym .................................., na cele budowlane, wynikające z tytułu:

 1. własności,
 2. współwłasności:
  • ............................................................................................
  • ............................................................................................
  • ............................................................................................
 3. oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia: ........................
 4. użytkowania wieczystego ............................................................................................
 5. trwałego zarządu ............................................................................................
 6. ograniczonego prawa rzeczowego ............................................................................................
 7. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych ............................................................................................
 8. wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ............................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia: ............ do reprezentowania osoby prawnej: ........................................................................................................, upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

..............................................................., dnia ............... r.

(miejscowość, data)

............................................................................................

(podpis)