Pełnomocnictwo ogólne

Kategoria: Budowa
Tagi: ,

Dokument, w którym mocodawca udziela upoważnienia do występowania w swoim imieniu wybranemu pełnomocnikowi w kwestii rozpoczętej budowy.

........................................., dnia ................................. r.

(miejscowość i data)

Pełnomocnictwo ogólne

Ja, niżej podpisany

..............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały w ....................................................., ul. ..........................................., legitymujący się dowodem osobistym seria ........ nr ......................., wydanym w dniu ................... roku przez .............................................,

prowadzący działalność gospodarczą ...................................................................................................

upoważniam

na okres ......................,

........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkałego w ....................................................., ul. ..........................................., legitymującego się dowodem osobistym seria ........ nr ......................, wydanym w dniu ................... przez .............................................

do reprezentowania moich interesów oraz prowadzenia wszelkich spraw i dokonywania niezbędnych czynności związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością w czasie mojej .....................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................

(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)