Protokół odbioru budynku

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Protokół, zawierający potwierdzenie odbioru budynku wraz z zaopiniowanymi wynikami robót budowlanych

Protokół odbioru obiektu

spisany w .................................... w dniu .................. r.

Odbierany obiekt:

...............................................................................................................................................................

Zamawiający:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wykonawca:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Podwykonawcy:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Komisja została powołana przez ..................................................................................., pismem z dnia ................................. r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji: ..........................................................................................................

Członkowie:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Komisji przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały:

 1. Umowa z wykonawcą z dnia..................................r. dotycząca:
  ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
 2. Dokumentacja techniczna opracowana przez:
  ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
 3. Pozwolenie na budowę
  ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
 4. Dziennik budowy
  ...............................................................................................................................................................
 5. Protokoły odbiorów częściowych
  ...............................................................................................................................................................
 6. Oświadczenie kierownika budowy:
  ...............................................................................................................................................................
 7. Zaświadczenia:
  ...............................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

Ustalenia komisji dotyczące odbioru:

1. Obiekt

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

posiada następującą charakterystykę:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Roboty wykonane zostały:

a) termin rozpoczęcia robót .........................................

b) termin zakończenia robót ........................................

3. Roboty zostały wykonane pod względem technicznym co do jakości wykonanych i zużytych materiałów

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Roboty zostały wykonane zgodnie/niezgodnie*z umową/projektem*,zmiany zostały uwzględnione w kosztorysie powykonawczym

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Odebrany obiekt posiada następujące trwałe wady nie nadające się usunąć, lecz pozwalające na eksploatację obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

7. Okres gwarancyjny wynosi ..............................

8. W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje się obiekt za ostatecznie odebrany.

9. Inne wnioski Komisji:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Na tym odbiór obiektu został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I.Przewodniczący Komisji:

...................................................................

II.Członkowie Komisji

 1. ...................................................................
 2. ...................................................................
 3. ...................................................................
 4. ...................................................................

 

*- niepotrzebne skreślić