Protokół odbioru robót

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy budowy

Protokół odbioru robót

 

sporządzony w ............................................., dnia ............................. roku w sprawie odbioru robót wykonanych przez ................................................... w obiekcie przy ul. .................................................. w ................................................... na podstawie umowy nr ............................... z dnia ..........................

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:

 1. ........................................................................
 2. ........................................................................
 3. ........................................................................
 4. ........................................................................
 5. ........................................................................

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

 1. ........................................................................
 2. ........................................................................
 3. ........................................................................

oraz w obecności inspektora nadzoru:

.........................................................................

przeprowadziła w dniu ....................... roku, (zgłoszony przez Wykonawcę pisemnie – ustnie w dniu ..............................), końcowy odbiór Przedmiotu umowy.

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdza co następuje:

 1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze /źle*, z wadami wymienionymi w załączniku nr ....... , które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia......................
 2. Roboty rozpoczęto dnia ...................... zakończono dnia ........................ Termin wykonania robót został dotrzymany /przekroczony* o ........................ dni z powodu .......................................................................................................................

Komisja postanowiła:

 1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.
 2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ......................................

Zastrzeżenia i uwagi Komisji:

......................................................................................................

......................................................................................................

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I.Członkowie Komisji:

 1. ....................................................
 2. ....................................................
 3. ....................................................
 4. ....................................................

II.Przedstawiciele Wykonawcy:

 1. ....................................................
 2. ....................................................
 3. ....................................................

III.Inspektor Nadzoru:

...........................................................................................................

Dostarczona przez wykonawcę dokumentacja:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

*Niepotrzebne skreślić