Protokół wprowadzenia na budowę

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Protokół przekazania generalnemu wykonawcy terenu lub obiektu pod budowę, zawierający opis przekazywanego terenu lub obiektu

Protokół wprowadzenia na budowę

sporządzony w dniu ............................ roku

 1. Zamawiający ............................................................................................................................
 2. Wykonawca ............................................................................................................................
 3. Umowa (nr, data podpisania): ............................................................................................................................
 4. Przedmiot umowy:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na budowę* i zaplecze* oraz przekazaniu wykonawcy pozwolenia na budowę nr z dnia i dokumentacji projektowej na

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

 1. ..............................................................
 2. ..............................................................
 3. ..............................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

 1. ..............................................................
 2. ..............................................................
 3. ..............................................................

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

 1. .............................................................
 2. .............................................................

dokonali wprowadzenia Wykonawcy na budowę w celu realizacji przedmiotu umowy, z następującymi uwagami i warunkami:

 1. Kierownik budowy (robót) do …………….. r. dostarczy kserokopie uprawnień budowlanych oraz złoży pisemne oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami).
 2. Po otrzymaniu tego oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.
 3. Wykonawca do dnia………….... r. wystąpi do Zamawiającego, a w przypadku zajęcia pasa drogowego – także do właściwego zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajęcie terenu ulicznego.
 4. Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy.
 5. Wykonawca do dnia………………. r. ustawi w widocznym miejscu tablicę informa­cyjną zawierającą co najmniej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz naz­wy Zamawiającego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru,przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy muszą być zgodne z obowiązu­jącymi przepisami.
 6. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą po­wstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechani­cznych (art. 652 k.c.).
 7. Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zag­rożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 8. Zamawiający wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
 9. Koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża* / nie obciąża* Wykonawcę.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, zobowią­zany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego.
 11. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
 12. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
 13. Właściciel (władający terenem w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający)ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
 14. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawia­jącemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzględnieniem poniższych wymogów:
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

Przedstawiciele Zamawiającego:

 1. ...........................................................................
 2. ...........................................................................
 3. ...........................................................................
  (podpisy)

Przedstawiciele Wykonawcy:

 1. ...........................................................................
 2. ...........................................................................
 3. ...........................................................................
  (podpisy)

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem(w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

 1. ...........................................................................
 2. ...........................................................................
  (podpisy)

*-niepotrzebne skreślić