Umowa na malowanie pomieszczeń

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Umowa, gwarantująca wykonanie przez malarza malowania określonego w dokumencie pomieszczenia

Umowa o wykonanie prac malarskich

zawarta w .................., w dniu .......... r.

pomiędzy:

......................................................................................................................................................, zamieszkałym w ....................., przy ul. ..........................., legitymującym się dowodem osobistym nr ............, wydanym dnia ............. roku przez ......................,zwanym dalej Zamawiającym,

a

.......................................................................................................................................................,

prowadzącym działalność gospodarczą jako .................................................. z siedzibą w ................................, przy ul. .........................., legitymującym się dowodem osobistym nr ................................, wydanym dnia ............... roku przez ..............................., NIP ................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1

 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace malarskie w mieszkaniu Zamawiającego w .........................., przy ul. .............................. polegające na pomalowaniu ścian w .................................. farbą emaliową po uprzednim oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni ścian. Szczegółowy zakres prac z wyszczególnieniem powierzchni ścian i rodzaju materiałów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§2

 1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia prac na dzień ................. r., a termin zakończenia prac na dzień ................... r.
 2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie umowy.

§3

 1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ..................... zł (słownie: ........................................... złotych) zgodnie ze sporządzonym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac malarskich, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie ... dni od podpisania niniejszej umowy zaliczkę w wysokości ............ zł (słownie: .................................... złotych), o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie końcowe.
 3. Wykonawca może podwyższyć wynagrodzenie w stosunku do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, jeżeli zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których mimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie przewidzieć.
 4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§4

 1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy do dnia ....................... r. wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowej umowy, wyszczególnione w szczegółowym zakresie prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 2. Jeżeli materiał dostarczony przez Zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania umowy albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas trwania umowy wszystkie pomieszczenia, w których mają być wykonywane umówione prace, a także do udostępnienia pomieszczenia sanitarnego, wody, prądu i światła.

§6

 1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy strony ustalają karę umowną w wysokości ... % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
 2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§7

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu odpowiedniemu dla miejsca zamieszkania Zamawiającego.

§8

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.....................................................................

Zamawiający

 

.....................................................................

Wykonawca