Umowa o generalne wykonawstwo

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Umowa, zawierana przez inwestora i wykonawcę inwestycji budowlanej, określająca zakres zadania inwestycyjnego i inne szczegóły inwestycji budowlanej

Umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa

zawarta w .............................., dnia ..................... r.

pomiędzy:

spółką ....................................................................................................................................., mającą siedzibę w ......................................................., przy ul. ......................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ....................., Regon ....................., NIP ..........................., o kapitale zakładowym wynoszącym ....................................................... PLN, reprezentowaną przez ........................................................................................................................., zwaną dalej Zamawiającym,

a

spółką ....................................................................................................................................., mającą siedzibę w ......................................................., przy ul. ......................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ....................., Regon ....................., NIP ..........................., o kapitale zakładowym wynoszącym ....................................................... PLN, reprezentowaną przez ........................................................................................................................., zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie złożonego przez Zamawiającego zlecenia nr ..................... z dnia ...................... r.
 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót polegających na
  ......................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................
 3. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o dokumentację techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego, którą dostarczy on Wykonawcy w ilości .............. egzemplarzy do dnia ............................... Dokumentacja stanowić będzie załącznik nr ................... do umowy.
 4. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez ...........................................................
 5. Wykaz materiałów, maszyn i urządzeń stanowi załącznik nr ................. do niniejszej umowy.
 6. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.

§2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. Wprowadzenie Wykonawcy w terminie do dnia ....................... r. na plac budowy i w związku z tym:
  • dostarczenie stosownego pozwolenia na budowę lub na prowadzenie robót;
  • udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej;
  • przekazanie dziennika budowy.
 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
 3. Zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, jak również ochrony mienia Wykonawcy, ochrony przeciwpożarowej.

§3

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień ........................

§4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadkach:

 1. przerwy w dostawie nośników energii,
 2. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,
 3. ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywa­nia robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§6

Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§7

 1. Wstępna wartość robót określona jest na podstawie ............................................................. i wynosi .................... zł (słownie: .......................................................................... złotych).
 2. Przekroczenie wstępnej wartości robót o ................... % nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie .................... stanowiącego załącznik nr ............................... do umowy.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy przedpłaty odpowiadającej .................................. miesięcznemu zapasowi materiałów, to jest w wysokości ............................... zł (słownie: ............................................................. złotych). Zamawiający dokona przedpłaty w terminie ............. dni od daty podpisania umowy na konto bankowe Wykonawcy nr ................................................... w .........................................................
 5. Wykonawca spłacać będzie otrzymaną przedpłatę w sposób następujący .............................................. .

§8

 1. Dostarczone przez Zamawiającego materiały rozliczane będą w oparciu o noty księgowe płatne w terminie ............. dni od daty ich doręczenia.
 2. Dostarczane przez Zamawiającego maszyny i urządzenia rozliczane będą przez strony w kosztorysie powykonawczym.
 3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty, będą przez Zamawiającego realizowane w terminie ............. dni od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
 4. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§9

 1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ............. najdalej w terminie ............. dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.
 2. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie ............. dni.

§10

 1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadził będzie
  ...............................................................................................................................................................
 2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie
  ...............................................................................................................................................................

§11

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, strona która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości ............. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu w ........................................

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

....................................................................................................

Zamawiający

....................................................................................................

Wykonawca