Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Umowa, zawierana między zleceniodawcą robót budowlanych a zleceniobiorcą, w której zleceniobiorca przyjmuje obowiązki kierownika budowy

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

zawarta w .............................., dnia .................... roku

pomiędzy:

................................................................................................................................,

zamieszkałym w .................................. przy ul. .................................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ............................, wydanym w dniu ................... r. przez ....................................................................., zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a

................................................................................................................................,

zamieszkałym w .................................. przy ul. .................................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ............................, wydanym dnia ..................... r. przez ........................................................, zwanym dalej części umowy Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

§1

Wykonawca ............................................... oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do sprawowania funkcji Kierownika Budowy.

§2

 1. Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące swym zakresem .................................................................................................... polegające na ............................................................................................. zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną...................................................... i projektem ...........................................................
 2. Strony określają termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień ........................................ i zakończenie robót w dniu ................................

§3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac i wypełniania swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa Budowlanego.
 2. Zakres obowiązków Wykonawcy:
  • protokolarne przejęcie od Zleceniodawcy i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
  • prowadzenie dokumentacji i dziennika budowy,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
  • zawiadomienie Zleceniodawcy o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
  • zgłaszanie Zleceniodawcy do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.
 3. Wykonawca ma prawo do:
  • występowania do Zleceniodawcy o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanychlub usprawnienia procesu budowy,
  • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§4

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane odpowiednie do wykonywania funkcji kierownika budowy:

 • nr .................. wydane przez ................................................ w ................................................................
 • jest członkiem ...................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym .................................... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§5

Zleceniobiorca będzie wykonywał funkcje kierownika budowy w czasie od daty podanej w oświadczeniu o przyjęciu obowiązków kierownika budowy do daty ukończenia budowy odnotowanej w „Dzienniku Budowy” i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§6

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy zakres czynności, praw i obowiązków, jaki dla kierownika budowy przewidują postanowienia przepisów prawa budowlanego.

§7

 • Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w umowach o roboty budowlane zawarte pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcami, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią Umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
 • Na zlecenie przeprowadzenia robót, o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zleceniodawcy.
 • Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcą realizację tych robót i niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistnieniu okoliczności.

§8

 • Za wykonanie funkcji kierownika budowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę .................... zł (słownie: ............................................................).
 • Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie naliczony należny podatek od towarów i usług VAT.
 • Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w ratach po zakończeniu uzgodnionych etapów robót. Wypłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na jego rachunek w Banku ........................................Oddział w ........................................ nr ........................................ w terminie .................... dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury.

§9

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

 

§12

Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w ....................................................................................................

§13

Do niniejszej umowy Zleceniodawca przekazuje, a Zleceniobiorca przyjmuje:

 • Zatwierdzony projekt budowlany.
 • Kserokopię pozwolenia na budowę.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

 

....................................................................................................

Zleceniodawca

....................................................................................................

Zleceniobiorca