Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Dokument, w którym inwestor zleca zleceniobiorcy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad daną inwestycją budowlaną

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w .................................... dnia ....................... r.

pomiędzy:

...........................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................., ul. .........................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ..................., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy .......................................... w ................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego .......................................... zł, NIP ......................, REGON ...................... reprezentowaną przez:

...................................................................

zwaną dalej Inwestorem,

a

...........................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..............................................................., zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ........................................................ pod numerem .........................., NIP ...................., PESEL ......................................,

legitymującym się dowodem osobistym seria ........., nr ............................, wydanym przez ................................,

zwany dalej Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

§1

 1. Inwestor zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie ............................. w ..................................... przy ulicy .......................................................................................................................................................
 2. Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wynosi ................... zł (słownie .....................zł)
 3. Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje:
  .......................................................................................................................................................

§2

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Nadzór inwestorski w imieniu Zleceniobiorcy pełnić będzie ....................................

§3

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia rozpoczęcia robót wymienionych w §1 ust. 1 - tj. od dnia ......................... do dnia zakończenia robót - tj. do dnia ...............................

§4

 1. Inspektor Nadzoru .................................... oświadcza,iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr ..............................
 2. Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

§5

 1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:
 2. Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem.
 3. Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
 5. Dokonania odbioru robót w terminie ....... dni od wpisu do dziennika budowy o gotowości odbioru.
 6. Inwestor, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:
 7. Pozwolenie na prowadzenie robót,
 8. Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§6

 1. Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w §1 nadzoru inwestorskiego wynosić będzie brutto ................................... (słownie: ..............................................) zł.
 2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulegnie zmianie w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych robót bez winy Zleceniobiorcy, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.
 3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy jednorazowo — po zakończeniu pełnienia nadzoru.
 4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi: protokół zakończenia pełnienia nadzoru (protokół zaawansowania nadzorowanych robót).
 5. Zafakturowaną należność Inwestor ureguluje przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§7

Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu 3 dni, licząc od daty ustalonej w §3 lub też przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 5 dni, wynikłej nie z jego winy, zawiadamiając o tym Inwestora. Ponadto, każda ze stron może odstąpić od umowy za uprzednim 7 dniowym wypowiedzeniem.

§8

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać będzie wobec Inwestora w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne.

§11

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy.

§12

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w ......... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.

 

................................................................

Zleceniobiorca

................................................................

Inwestor