Umowa o prace archeologiczne

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Dokument, określający zakres prac archeologicznych do wykonania na terenie prac budowlanych, obiektu budowlanego czy działki budowlanej, które zleceniodawca zleca do wykonania archeologowi

Umowa o pełnienie nadzoru archeologicznego

zawarta w ............................ w dniu ................ r.

 

pomiędzy: spółką .................................................................................................................................................., z siedzibą w ................................ przy ul. ........................................, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w ..................... pod nr KRS ............................, NIP ............................., REGON ......................................, kapitał zakładowy ................................... PLN, reprezentowaną przez: ....................................................................................................................., zwaną dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................., zamieszkałym w ............................. przy ul. ..........................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............................................................. z siedzibą w ....................................., wpisanym do .............................................................................. pod numerem .................................., NIP ............................., REGON ............................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1

 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru archeologicznego dla inwestycji ................................................................. w..................................... przy ul. ....................................................... Nadzór obejmował będzie prace ziemne i fundamentowe przedmiotowej inwestycji.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedmiotowej inwestycji określony został w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w poszczególnych przedmiarach branżowych stanowiących załącznik do umowy.

§2

 1. Usługa, której umowa dotyczy zostanie rozpoczęta w dniu przekazania placu budowy, tj. .................. i zakończona w dniu odbioru robót ziemnych i fundamentowych,potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
 2. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót określa uzgodniony z Wykonawcą robót harmonogram.

§3

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się: netto: ............................VAT: ........................... brutto: ..............................
  słownie: .................................................................................................. Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu ......................r.
 2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.
 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ................................
 4. Należność płatna przelewem w terminie ........... dni od daty doręczenia faktury.
 5. Powyższa kwota jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie.

§4

 1. Rozliczenie za wykonaną usługę na podstawie jednej końcowej faktury VAT, po zakończeniu robót ziemnych i fundamentowych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
 2. Ustala się termin na zapłatę faktury częściowej i końcowej zgodnie z wygranym przetargiem na ............ dni od daty doręczenia zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

§5

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego, nadzór nad wykonywaniem robót ziemnych i fundamentowych,
 2. Współpraca z Kierownikiem budowy i Inspektorami nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż,
 3. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,
 4. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,

§6

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego,rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy,
 2. Ustala się ................. dniowy termin rozwiązania umowy. W okresie od wypowiedzenia do rozwiązania umowy Inspektor jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów związanych z wykonywaniem przez siebie czynności i obowiązków wynikających z odpowiednich postanowień niniejszej umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, rozliczenie współpracy nastąpi poprzez przeliczenie rzeczywistego zaawansowania prac ziemnych wykonanych przez Wykonawcę robót w trakcie pełnienia przez Inspektora swej funkcji. W takim przypadku zobowiązuje się Inspektora do przedstawienia rozliczenia finansowego Wykonawcy z rzeczywistego zaawansowania prac wykonanych zgodnie z umową.
 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§7

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w następujących przypadkach:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku nienależytego wykonywania czynności określonych w §5 niniejszej umowy,
 • Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości.

§8

 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa oraz ustalony przez strony harmonogram rzeczowo-finansowy.
 2. Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:
 • ze strony Zamawiającego : ........................................................................................................
 • ze strony Wykonawcy : ..............................................................................................................

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§10

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

§11

Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania umowy podlegają orzecznictwu właściwemu sądowi powszechnemu w ......................................

§12

Umowę sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach po ............ dla każdej ze stron.

............................................................

Zamawiający

............................................................

 Wykonawca