Umowa o prace glazurnicze

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Umowa, podpisywana przez zleceniodawcę z glazurnikiem, który zobowiązuje się do wykonania prac glazurniczych w danym obiekcie budowlanym czy lokalu

Umowa o wykonanie prac glazurniczych

zawarta w ......................... dniu ..................... r.

pomiędzy:

..........................................................................................................................................................,

zamieszkałym w ............................................, ul. ........................................, legitymujący się dowodem osobistym nr ................., wydanym w dniu ................. roku przez ..................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................................................................................................,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ........................, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ................................... pod numerem .................., NIP ........................, PESEL ................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ........................., wydanym w dniu .................... roku przez ..................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

 1. Przedmiotem zamówienia są prace glazurnicze łazienki obejmujące skucie starych płytek, wyrównanie ścian, gruntowanie, wypoziomowanie podłogi, ułożenie glazury i terakoty, fugowanie i silikonowanie.
 2. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§2

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§3

 1. Termin rozpoczęcia robót objętych niniejsza umową strony ustalają na ........................., a termin zakończenia na ....................
 2. Na okoliczność zakończenia robót spisany zostanie protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury i dokonania rozliczenia.

§4

 1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze złożonej i przyjętej przez Zamawiającego oferty w wysokości .............. (słownie: ................................................) zł brutto w terminie ............. dni od daty otrzymania faktury.
 2. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania umowy, oprócz kafli, dostarczy Wykonawca na koszt Zamawiającego.

§5

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§6

 1. Strony uzgadniają stosowanie kar umownych za nieterminowe wykonanie zakresu umowy (wraz z usunięciem wad i usterek) w wysokości ....... % od wartości całości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości ....... % wartości zamówienia brutto określonego w niniejszej umowie w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości ........ % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§7

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ...... lata gwarancji i ........ lata rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.
 2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
 3. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie ........ dni lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
 4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
 5. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego w terminie ........ dni o:
  • zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy
  • zmianie osób reprezentujących wykonawcę
  • likwidacji lub rozwiązaniu firmy

§8

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.

§11

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§12

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................................................................

Wykonawca

...........................................................................................

Zamawiający