Umowa o prace hydrauliczne

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Umowa, podpisywana przez zleceniodawcę z hydraulikiem, który zobowiązuje się do wykonania prac hydraulicznych

Umowa na wykonanie robót (prace hydrauliczne)

zawarta w .......................... w dniu ................... r.

pomiędzy:............................................................................................., zamieszkałym w .............................................., ul. .............................................., legitymującym się dowodem osobistym seria nr ....................., wydanym dnia ................ roku przez .............................................................................,

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

firmą ....................................................................., z siedzibą w .............................................., ul. .............................................., reprezentowaną przez .............................................., właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym ......................., wydanym dnia ....................... roku przez ..............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie następujących robót hydraulicznych w lokalu nr ......., znajdującym się w .............................................. przy ul. .............................................., a należącym do Zleceniodawcy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

§2

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą z dnia ..................., która stanowi integralną część składową niniejszej umowy.

§3

  1. Wartość robót objętych umową wynosi .......................... (słownie: ....................................................) złotych powiększone o obowiązujący podatek VAT w kwocie ................. złotych.
  2. Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, łącznie z dostawą i montażem materiału,kosztami siły roboczej, wszystkich narzędzi i urządzeń oraz energii i usług Wykonawcy na budowie, oprócz tych kosztów, które wyraźnie w niniejszej umowie wymienione są jako obciążające Zleceniodawcę.

§4

W sprawie ewentualnych prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do zatwierdzenia pisemną ofertę, a po jej zatwierdzeniu sporządzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

§5

Zleceniodawca za wykonane roboty zapewni Wykonawcy wynagrodzenie płatne w następujący sposób:

  1. nieoprocentowana zaliczka w wysokości ...........% wartości umownej, która zostanie przekazana Wykonawcy na jego rachunek nr ............................................................ w banku ................................................................ w ciągu ............. dni od podpisania umowy,
  2. pozostała kwota w wysokości ...........% płatna Wykonawcy w terminie .............. dni po wykonaniu robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6

Zleceniodawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:

  1. przekazać Wykonawcy obiekt i umożliwić mu dostęp do placu budowy,
  2. udostępnić Wykonawcy bezpłatnie podłączenie do źródła energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

§7

Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem robót uzgodni ze Zleceniodawcą poczynania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy na budowie tj. przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, oraz środki zmierzające do zabezpieczenia mienia i zabezpieczenia placu budowy.

§8

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robót objętych niniejszą umową.

§9

Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i obowiązującymi normami.

§10

Wykonawca zobowiązuje się, że roboty rozpoczną się dnia ........................ r., a zakończą dnia ............................ r.

§11

W przypadku gdy Wykonawca nie ukończy robót w ustalonym terminie ze swojej winy i bez ingerencji siły wyższej, winien zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ...........% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, jednak łączna suma kar umownych nie może przekroczyć ...........% wartości umownej.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy kwotę stanowiąca .............% zawartej umowy, tytułem rekompensaty, oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych przez niego już prac, do których realizacji nie ma zastrzeżeń.

§13

Wykonawca daje gwarancję na wykonane roboty na okres .............. roku/lat*, licząc od daty odbioru technicznego. Okresy gwarancyjne materiałów ustalane są przez producentów lub dostawców.

§14

Przy odbiorze robót Zleceniodawca winien przejrzeć efekty wykonanych prac na obiekcie. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy w terminie ............ dni od zakończenia robót.

§15

  1. Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki, jakie pojawią się w okresie gwarancyjnym.
  2. Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zleceniodawca ma prawo zlecić powyższe innej firmie na koszt Wykonawcy.

§16

Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie wynikające z prac prowadzonych przez niego, pokrywa Wykonawca w całości.

§17

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie.

§18

W razie braku woli ugody pomiędzy stronami spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

§19

Strony ustalają, że wszelkie zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy Kodeksu cywilnego.

§20

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....................................................................

Zleceniodawca

.....................................................................

Wykonawca

*- niepotrzebne skreślić