Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Umowa o prace projektowe, zawierana pomiędzy zamawiającym a jednostką projektowania, zlecająca wykonanie prac projektowych, nie wymagających zatwierdzenia

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

zawarta w ............................. dnia .......................... roku

pomiędzy:

...................................................................................... zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ..........................., wydanym w dniu ..................... r. przez ..........................................................................., reprezentowanym przez: ......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zlecającym,

a

..................................................................................... zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ..........................., wydanym w dniu ..................... r. przez ..........................................................................., reprezentowanym przez: ......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Jednostką projektowania, o następującej treści:

§1

 1. Zlecający zleca, a Jednostka projektowania przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji
  1. ......................................................................................................................................................
  2. ......................................................................................................................................................
 2. Szczegółowy zakres opracowania z podziałem na etapy:
  1. .................................................................................................................................................
  2. .................................................................................................................................................
  3. .................................................................................................................................................
  4. .................................................................................................................................................
  5. .................................................................................................................................................

§2

 1. Jednostka projektowania zobowiązuje się wykonać wszystkie prace wymienione w § l w terminie do dnia ......................... r.

§3

 1. Zlecający dostarczy Jednostce projektowania niezbędne do wykonania przedmioty umowy, tj. .............................................................................................................. w terminie do dnia ....................... r.
 2. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zlecającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.
 3. Jednostka projektowania przekaże Zlecającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy w ...................... egzemplarzach.
 4. Jednostka projektowania przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

§4

 1. Zlecający zgłosi się po odbiór przedmiotu umowy w terminie ......... dni od dnia zawiadomienia o jego wykonaniu i gotowości do zdania.
 2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie ....................................................
 3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zlecającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
 4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zlecającemu przedmiot umowy.

§5

 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 2, strony ustalają wynagrodzenie w kwocie .......................... zł, (słownie: ................................................ złotych).
 2. Strony ustalają, że obowiązującą formą uregulowania należności będzie ...............................................................................................................................
 3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, Zlecający ureguluje ................................ w terminie .................... dni, od dnia otrzymania faktury VAT.

§6

 1. Zlecający zapłaci Jednostce projektowania karę w przypadku:
  1. Odstąpienia od Umowy przez Jednostkę projektowania na skutek okoliczności, za które odpowiada Zlecający, w wysokości ........ % wynagrodzenia za prace, od których wykonania Jednostka projektowania odstąpiła.
  2. Zwlekania w dostarczeniu danych wymienionych w § 3 ust. 1, w wysokości ..... % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.
 2. Jednostka projektowania zapłaci Zlecającemu karę w przypadku:
  1. Odstąpienia od umowy przez Zlecającego na wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowania, w wysokości ....... % wynagrodzenia za prace, od których wykonania Zlecający odstąpił.
  2. Zwlekania w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu, w wysokości ....... % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.
  3. Zwlekania w usunięciu wad i upływie terminu określonego przez Zlecającego na usunięcie wad, w wysokości ...... % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

§7

Jeżeli Zlecający przez okres dłuższy niż .......... dni, nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, to Jednostka projektowania może odstąpić od umowy.

§8

Jednostka projektowania może żądać zmian w Umowie dotyczących terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

 1. Zlecający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy.
 2. Zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.

§10

Jednostka projektowania zastrzega sobie, w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy, wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§11

Jednostka projektowania może zlecić niektóre prace, związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie działania, będzie ponosić odpowiedzialność.

§12

Szczegółowe postanowienia stron umowy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§13

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

........................................................................................

Zlecający

........................................................................................

Jednostka projektowania