Wniosek o nadanie numeru porządkowego mieszkaniu

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , , ,

Dokument, wnioskujący o przyznanie danemu budynkowi mieszkalnemu określonego numeru porządkowego

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Kierownik Urzędu Rejonowego

w .............................................................................................

ul. .............................................................................................

(nazwa i adres Urzędu)

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego

 
Składam wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego położonego w ..................................................... przy ul. ........................................... na działce oznaczonej nr .......................... stanowiącej własność ............................................................................... i oświadczam, że:

  1. na użytkowanie budynku położonego na działce nr ............... nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, gdyż nie zachodzą przesłanki określone w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,
  2. zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało zgłoszone w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w ...................... w dniu ............................,
  3. w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku nie został wniesiony, w drodze decyzji sprzeciw w sprawie użytkowania tego obiektu.

.............................................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

Załączniki:

  1. kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy
  2. mapa z inwentaryzacji powykonawczej