Wniosek o pozwolenie na odprowadzanie ścieków

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Bezpłatny wzór wniosku z uzasadnieniem prośby o pozwolenie na odprowadzenie ścieków z określonego w dokumencie obiektu budowlanego. Odprowadzanie ścieków jest czynnością wykraczającą poza powszechne lub zwykłe korzystanie z wód. Wymagane jest wówczas posiadanie odpowiedniego dokumentu wodnoprawnego. Obowiązek przedłożenia odpowiedniego wniosku należy do osoby odprowadzającej ścieki.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Do ....................................................................................

w ....................................................................................

ul. ....................................................................................

....................................................................................
(dane właściwego organu,do którego składamy wniosek)

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Niniejszym wnoszę o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków z ............................................................................................................................................................ do rzeki / jeziora / zbiornika / .......................................................... (inne)*, przepływającej obok mojego zakładu / nieruchomości / ............................................... (inne)

*Uzasadnienie:
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest prawidłowe odprowadzanie powstałych ścieków. Najlepszym rozwiązaniem tej kwestii jest możliwość odprowadzania powstałych ścieków do rzeki / jeziora /zbiornika /...........(inne)*

Ścieki po wstępnej obróbce w zakładzie będą spełniać wszelkie wymagania przewidziane w klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi. Badania przeprowadzone przez laboratorium przy WIOŚ jednoznacznie wskazały, że określone przepisami prawa normy nie zostaną przez nas przekroczone.

Wobec powyższego wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo wodne.

Załączniki:

  1. wyniki przeprowadzonych badań
  2. wyniki przeprowadzonych kontroli
  3. dokumenty potwierdzające zastosowane w zakładzie mechanizmy oczyszczające ścieki
  4. .…........................................................................................................................................
  5. .…........................................................................................................................................

…........................................................

(podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić