Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Dokument, w którym inwestor budowlany wnosi prośbę o wydanie zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy,

adres zamieszkania/siedziba, adres do korespondencji)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

(dane Urzędu)

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 
W oparciu o art. 55 i art.57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118z późn. zm.), wnoszę o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

........................................................................................................................................................

(rodzaj obiektu)

........................................................................................................................................................

(określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót)

na nieruchomości obejmującej działkę/ki*nr ....................., ark................., obręb ....................., położonej w ...................................................., przy ul. .................................................... nr ........, zrealizowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia...............nr............, wydanej przez ........................................................................................................

Do wniosku podaję następujące dane techniczne dotyczące wybudowanego obiektu:

A. Budynku:**

 • powierzchnia zabudowy: ............................. m2
 • powierzchnia użytkowa: ............................. m2
 • kubatura: ............................. m3
 • długość budynku: ............................. m
 • szerokość budynku: ............................. m
 • liczba kondygnacji: .............................
 • wysokość budynku: ............................. m
 • ilość izb mieszkalnych /pokoje + kuchnia/**: ............................. szt.
 • obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania.**
 • Instalacje w budynku:
 • woda - przyłącze z: ...............................................................................
 • kanalizacyjna - odprowadzanie nieczystości ciekłych do ...................................
 • gazowa: ...........................................................................................
 • elektryczna: .......................................................................................
 • centralne ogrzewanie: ...........................................................................

B. Obiektu budowlanego nie będącego budynkiem:**

 • kubatura** ............................. m3
 • długość** ............................. m
 • szerokość** ............................. m
 • wysokość** ............................. m
 • średnica** ............................. mm
 • napięcie** ............................. kV
 • inne dane charakterystyczne dla danego obiektu* ............................. .............................

Załączniki:

 1. Oryginał dziennika budowy
 2. Oświadczenie kierownika budowy w zakresie określonym w art.57 ust.1 pkt 2 Pr. bud.
 3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 4. Protokoły badań i sprawdzeń,
 5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 6. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
 7. Kopie rysunków z naniesionymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę oraz opis tych zmian,
 8. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wym. w art. 56 Prawa budowlanego
 9. Inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę
 10. Pełnomocnictwo (dla osoby działającej w imieniu inwestora)

..........................................................................................

(podpis inwestora lub pełnomocnika)

* Niepotrzebne skreślić

**Proszę skreślić, jeśli dokument lub dane w nim zawarte nie dotyczą obiektu budowlanego wymienionego we wniosku