Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Kategoria: Budowa
Tagi:

Bezpłatny wzór dokumentu, składanego przez inwestora budowy lub działającego z jego upoważnienia wnioskodawcę, w którym składający dokument wnosi o przeniesienie pozwolenia na daną budowę. Przeniesienie pozwolenia na budowę wymagane jest w przypadku przejęcia już rozpoczętych prac budowlanych i chęci dokończenia projektu budowlanego. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić w dowolnym jej momencie.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................
....................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Starostwo Powiatowe w ............................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

(dane urzędu)

 

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (T. jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wnoszę o przeniesienie na rzecz: Pani/Pana* ................................................................................................................ decyzji ................................................................ z dnia ................................... (należy wskazać organ, który wydał decyzję i oznaczenie decyzji) udzielającej Pani/Panu* ......................................................................................... pozwolenia na budowę ......................................................................................... (rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych).

Do niniejszego wniosku dołączam:

  1. zgodę adresata decyzji na budowę na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
  2. oświadczenie podmiotu na rzecz którego pozwolenie na budowę ma zostać przeniesione o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji,
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione przez nowego inwestora,
  4. pełnomocnictwo.

............................................................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić