Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Bezpłatny wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument przedkładany jest przez wnioskodawcę odpowiedniemu urzędowi. Wnioskodawca prosi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania określonego terenu.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Kierownik Urzędu Rejonowego

w .............................................................................................

ul. .............................................................................................

(dane Urzędu)

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w................................................................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr .......................... o powierzchni ....................... m2 oraz nr..................... o powierzchni ................... m2.

Załączniki:

  1. Mapa terenu objętego niniejszym wnioskiem.
  2. Plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu.
  3. Opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej

....................................................

(podpis Wnioskodawcy)