Wniosek o uzyskanie informacji o terenie

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Dokument z prośbą o wydanie zaświadczenia na temat informacji o terenie, przedkładany odpowiedzialnemu za udzielenie informacji publicznej urzędowi. Informacje o terenie można uzyskać w postaci pisemnego zaświadczenia, obejmującego wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Do

w .............................................................................................

ul. .............................................................................................

(dane Urzędu)

Wniosek o uzyskanie informacji o terenie

 

Proszę o wydanie mi informacji o terenie w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy ........................................... w celu planowanej budowy / rozbudowy /nadbudowy*

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

wraz z przyłączami na działce nr ...................... karta mapy nr .................. położonej
w ............................................. przy ul. ......................................,
określonej na załączonych mapach kolorem .........................................

 

Charakterystyka planowanej inwestycji celem uzyskania opinii o kategorii terenu:

podpiwniczenie: brak / częściowe / pełne*

konstrukcja budynku: .............................................................................................

konstrukcja stropów: .............................................................................................

konstrukcja dachu: .............................................................................................

 

Do wniosku załączam:

  1. 2 sztuki mapy zasadniczej1 : 1000
  2. 2 sztuki mapy ewidencyjnej1 : 2000
  3. 1 sztuka mapy orientacyjnej1 : 1000
  4. raficzne wskazanie na mapie zasadniczej planowanej inwestycji.

........................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić