Wniosek o wydanie dziennika budowy

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Wzór dokumentu, przedkładanego przez inwestora budowy, z prośbą o wydanie dziennika budowy dla określonego we wniosku obiektu budowlanego. Dziennik budowy wydawany jest przez organ, udzielający pozwolenia na budowę – do tego organu należy się zwrócić o jego wydanie. Wniosek o wydanie dziennika budowy musi zawierać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z klauzulą ostateczności decyzji).

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Inwestora)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy

Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 108, poz. 953) wnoszę o wydanie i rejestrację dziennika budowy dla inwestycji polegającej na: .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Nr ewidencyjny działki ....................., obręb (miejscowość) ............................................... zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr ....................... z dnia ...................... r. wydaną przez ................................................................................................................ (określić organ, który wydał pozwolenie na budowę).

Załączniki:

  1. Dziennik budowy
  2. Upoważnienie od inwestora

 

........................................................................

(podpis Inwestora lub pełnomocnika)

 

Kwituję odbiór dziennika budowy nr ......... z dnia ....................... r.

........................................................................

(podpis)