Wniosek o zaopiniowanie planu i architektury ogródka

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , ,

Wniosek z prośbą o wydanie opinii na temat ogródka, jego architektury i walorów planistycznych

 Zgłoszenie zarejestrowano pod Nr. GWA ................................................, dnia ................... r. w

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Do Wydziału Architektury i Budownictwa

Urząd Miasta ..............................................................

ul. ..............................................................

..............................................................
(dane organu, do którego składamy wniosek)

 

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka

 
 

Ja, niżej podpisany ...................................................., legitymujący się dowodem osobistym nr ........................ wydanym dnia .................. r. przez .............................................................., wnoszę o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka / tarasu* w sąsiedztwie

................................................................................................................................................. zlokalizowanego

.................................................................................................................................................

w celu prowadzenia działalności .................................................................................................... w .................. roku.

Ogródek / taras* zamierzam zagospodarować

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Załączniki:

  1. mapkę sytuacyjną – 2 egz. z naniesionym szkicem planu zagospodarowania ogródka (w przypadku ogródka letniego nie objętego w /w decyzji),
  2. zdjęcie fotograficzne – 1 egz.,
  3. dokument stwierdzający prawo do lokalu i terenu, na którym będzie funkcjonował ogródek / taras*

 

............................................

(podpis Wnioskodawcy)

Opinia Plastyka Miejskiego:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Otrzymuje:

  1. Wnioskodawca
  2. GWA a/a

* - niepotrzebne skreślić