Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Wniosek, składany odpowiedniemu urzędowi, z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Projekt podziału nieruchomości składany jest zazwyczaj przez osobę prawną (np. właściciela nieruchomości). Jeśli właścicielem nieruchomości jest więcej niż jedna osoba, to ich podpisy również muszą znaleźć się pod wnioskiem. Projekt podziału nieruchomości zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w: ...................................................................., o pow. .......... ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ............, według proponowanego projektu podziału.

 

Podział w/w nieruchomości następuje w celu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Załączniki:

  1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  2. wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
  3. poświadczona kopia mapy ewidencyjnej,
  4. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  5. wykaz zmian gruntowych,
  6. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  7. projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egzemplarz dla organu podziałowego)

........................................................................

(podpis Wnioskodawcy)