Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Budowa
Tagi: , ,

Dokument, wnioskujący o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonej we wniosku nieruchomości

................................................, dnia .......... r.
(miejscowość, data)

....................................................................

....................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Urząd Miejski w ....................................................................................................................

ul. ....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wnioskuję o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości

 

o nr. ewidencyjnym ............................... położonej w ...........................................................

 

przy ulicy ...........................................................

 

Wnioskowane przeznaczenie*:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(np. zabudowa mieszkaniowa, letniskowa, siedliskowa, działalność gospodarcza, przemysł, handel, usługi)

 

Załączniki (mogą być to inne dokumenty):

  1. mapa zasadnicza nieruchomości, której wniosek dotyczy,
  2. mapa ewidencyjna,
  3. wypis z rejestru gruntów,
  4. koncepcja zagospodarowania terenu.

........................................................................

(podpis Wnioskodawcy)