Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Kategoria: Budowa
Tagi: , , ,

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, określające dokładną datę rozpoczęcia konkretnych robót budowlanych. Budowę zaczyna się na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę – staje się ona ostateczna po upływie dwóch tygodni od dnia przedłożenia wniosku przed odpowiednim urzędem. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora)

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w ....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

Zawiadomienie o zamierzonym terminie przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane informuję, iż w dniu................................ zamierzam rozpocząć roboty budowlane polegające na:

.....................................................................................

.....................................................................................

Roboty budowlane prowadzone będą na działce (nr ewid.) ........................................................ położonej w ................................................., przy ul. ...................................................................., stanowiącej własność .........................................................................................................................................................

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia......................... r. nr ............................................ udzielonego przez:

.....................................................................................

.....................................................................................

 

Osoby pełniące nadzór budowlany:

Kierownik budowy

.....................................................................................
(nazwisko i imię, nr uprawnień budowlanych)

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

.....................................................................................

 

.....................................................................................

(podpis Inwestora)

 

Załączniki:

  1. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (i/lub kierownika robót budowlanych),
  2. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego),
  3. Kserokopię dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
  4. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.