Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Kategoria: Praca
Tagi: , , , ,

Umowa, zawierana przez przyjmującego zamówienie i zamawiającego, w której wykonujący dzieło zrzeka się praw autorskich do efektów swojej pracy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

zawarta w .................................. w dniu ...................... r.

pomiędzy

......................................................................................................................., z siedzibą w ................................................. przy ul. ................................, reprezentowaną przez ....................................................... zwana dalej Zamawiającym,

a

......................................................................................................................., zamieszkałym w .................................. przy ul. ................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ................................, PESEL ..........................., zwanym dalej Wykonawcą.

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać .............................................................................., zwane w dalszej części umowy dziełem.

§2

1. Wykonawca wykona dzieło, o którym mowa w §1, w terminie do dnia ............................, i dostarczy Zamawiającemu w formie zapisu komputerowego na płycie CD/DVD, wykonanego w edytorze ....................., oraz w 1 egz. w formie wydruku komputerowego.

§3

1. Wykonawca oświadcza, że wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w §4, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w §1 oraz wyraża zgodę na

włączenie tego dzieła do utworu zbiorowego, opublikowania w dowolnej ilości wydań w formie książkowej i wprowadzenia do obrotu, a Zamawiający oświadcza, że prawa te nabywa.

2. Wykonawca wyraża zgodę na przenoszenie praw, o których mowa w ust. 1, na osoby trzecie.

3. Strony ustaliły, że autorstwo wykonawcy nie będzie w wydaniach ujawniane.

§4

1. Za wykonanie dzieła oraz przeniesienie praw, o których mowa w §3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł, (słownie: ................................................ zł) w terminie 3 dni od daty wykonania dzieła.

2. Na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy w terminie ........ dni od podpisania umowy, zaliczkę w kwocie ................. zł. (słownie:

.................................. zł.).

3. Z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia potrącony zostanie podatek dochodowy od osób

fizycznych w wysokości .............. zł. (słownie: ................................ zł. ) Przy ustaleniu wysokości podatku uwzględnione zostaną koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.

§5

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.......................................

Zamawiający

.......................................

Wykonawca