Umowa o dzieło

Kategoria: Praca
Tagi: , , , , ,

Umowa, zawierana przez przyjmującego zamówienie i zamawiającego dzieło, dotycząca wykonania oznaczonego dzieła, za które przyjmujący pobiera wynagrodzenie

….................................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

…................................. , dn. …............... r.

(miejscowość i data)

…..................................................................

(numer REGON-EKD)

Umowa o pracę

zawarta w dniu …................................... r.

                          (data zawarcia umowy)

 

między

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a

…..................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na

…..........................................................................................................................

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony - w tym na zastępstwo, czas wykonania określonej pracy)

  • Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
  • rodzaj umówionej pracy …............................................................................................................

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

  • miejsce wykonywania pracy …......................................................................................
  • wymiar czasu pracy …...................................................................................................
  • wynagrodzenie ….......................................................................................................

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

  • inne warunki zatrudnienia …......................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511§ 1 Kodeksu pracy*)

  • Termin rozpoczęcia pracy …................................ r.

 

….......................................................................

(data i podpis pracownika)

…..........................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeńw imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy