Umowa o pracę dla robotnika

Kategoria: Praca
Tagi: , , , ,

Umowa, którą robotnik budowlany podpisuje ze swoim pracodawcą, dotycząca wykonania prac budowlanych

….................................................................                                         …................................. , dn. …............... r.

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                    (miejscowość i data)

…..................................................................

(numer REGON-EKD)

Umowa o pracę

zawarta w dniu …................................... r.

                          (data zawarcia umowy)

 

między

…................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na …......................................................................................................................................

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony - w tym na zastępstwo, czas wykonania określonej pracy)

  • Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:rodzaj umówionej pracy ….................................................................................................

                                                              (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

  • miejsce wykonywania pracy …..........................................................................................
  • wymiar czasu pracy ….......................................................................................................
  • wynagrodzenie …..............................................................................................................

…....................................................................................................................................

…....................................................................................................................................

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

  • inne warunki zatrudnienia ….............................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511§ 1 Kodeksu pracy*)

  • Termin rozpoczęcia pracy …................................ r.

 

….......................................................................

(data i podpis pracownika)

…..........................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy