Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego

Kategoria: Praca
Tagi: , , ,

Dokument, podpisywany przez zamawiającego i jednostkę projektową, określająca zakres prac projektowych w budownictwie oraz zlecająca wykonanie nadzoru autorskiego

Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego

zawarta w ................... dnia .................... roku

pomiędzy :

..............................................., zamieszkałym w ..........................................., ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ...................., wydanym dnia ..................... roku przez ..................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a

........................................................................... z siedzibą w .................................................., ul............................................................, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w ......................................... Wydział KRS, pod nr KRS..........................., REGON................................, NIP ................................., reprezentowanym przez: ................................... zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt budowlany domu mieszkalnego .................................................... o powierzchni użytkowej około ................ m kw. i powierzchni zabudowy około .................... m kw. wraz z projektami instalacji ................, który ma być zbudowany na działce inwestora położonej w ...................... przy ul. ........................, stanowiącej działkę  gruntu o obszarze ................... m kw.

§2

W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy wyrys z mapy zasadniczej działki do celów projektowych oraz ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§3

Wykonawca zobowiązuje się dokonać w terminie ....... dni od podpisania niniejszej umowy oględzin przedmiotowej nieruchomości w obecności Zamawiającego i uzgodnić z nim miejsce  posadowienia domu na gruncie oraz technologię budowy (materiały, które mają być użyte do budowy domu, a w szczególności: fundamentów, ścian nośnych i działowych, stropów i pokrycia dachu).

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie ........ dni od dokonania oględzin działki, wstępnego projektu domu, zawierającego rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz rzuty elewacji domu oraz propozycje rozmieszczenia oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, urządzeń sanitarnych i grzewczych.

2. W wypadku nie zaakceptowania projektu wstępnego Wykonawca w terminie kolejnych ........ dni przedstawi następny projekt.

§5

Wykonawca zapewnia, że posiada stosowne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania projektu budynku, oraz zobowiązuje się zapewnić wykonanie projektów instalacyjnych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

§6

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnego projektu Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni właściwy projekt budowlany zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

§7

Zamawiający zobowiązują się do współdziałania z Wykonawcą przy powstawaniu projektu poprzez dokonywanie wspólnych uzgodnień co do zastosowanej technologii, rozmieszczenia  poszczególnych pomieszczeń i instalacji, wyglądu zewnętrznego domu, sposobu zagospodarowania działki.

§8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w trakcie budowy nadzór autorski poprzez kontrolowanie, czy poszczególni wykonawcy dokonują wszystkich robót zgodniez projektem, i uzgadniać z kierownikiem budowy poszczególne etapy prac.

2. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wizytowania placu budowy co najmniej raz w tygodniu.

§9

1. Wartość powierzonych prac w zakresie projektu strony określają na kwotę ................................ (słownie: ...........................................................................) złotych, natomiast nadzoru autorskiego na kwotę ................................ (słownie: .............................................................................) złotych.

2. Zamawiający zobowiązuje się uiścić zaliczkę w wysokości 10% należnego wynagrodzenia za projekt w dniu podpisania umowy, dalsze 20% w dniu zakończenia etapu wstępnego (zaakceptowania projektu wstępnego), a pozostałe 70% po przekazaniu projektu Zamawiającemu.

3. Zamawiający zobowiązuje się uiszczać wynagrodzenie za nadzór autorski w ratach na koniec każdego z etapów budowy:

  • 10% po wytyczeniu budynku i wykonaniu fundamentów,
  • 0% po wykonaniu stanu surowego zamkniętego,
  • 30% po wykonaniu instalacji,
  • 10% po wykonaniu tynków wewnętrznych,
  • 10% po wykonaniu tynków zewnętrznych.

§10

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdyby Wykonawca:

1) opóźniał się z wykonaniem poszczególnych etapów projektu,

2) nie przychodził na plac budowy co najmniej raz w tygodniu.

§11

1. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdyby strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do projektu albo Zamawiający żądał rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa oraz w razie innych przejawów braku współpracy Zamawiającego z Wykonawcą (w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentów, nie przychodzenia na wyznaczone spotkania z Wykonawcą).

2. Wykonawca może odstąpić od nadzoru autorskiego w wypadku realizacji niezgodnej z projektem, a ustalonej między Zamawiającym a wykonawcą budynku.

§12

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane etapy projektu (zgodnie zpunktem 9 ust. 2 niniejszej umowy) bądź nadzoru architektonicznego (punkt 9 ust. 3).

§13

W razie odstąpienia przez Wykonawcę od następnego etapu prac projektowych z przyczyn innych niż wskazane w punkcie 11 zapłaci on Inwestorom karę umowną w wysokości ........................... (słownie: ..............................................) złotych, która zostanie potrącona z należnej zapłaty za etap poprzedni.

§14

W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz innych niż opisane w punkcie 10 umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w kwocie ............................ (słownie: ........................................................) złotych.

§15

Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian w projekcie, w trakcie jego realizacji, ale tylko zgodnych z uzyskaną przez Zamawiającego decyzją o warunkach zabudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę.

§16

W zakresie nienormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy w zakresie umowy o dzieło.

§17

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

...................................................

Zlecający

..................................................

Wykonawca