Umowa zlecenia

Kategoria: Praca
Tagi: , , , , ,

Umowa, w której zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie określonej czynności prawnej

Umowa zlecenia

zawarta w ………………..… w dniu ...................r.

pomiędzy

…………...........................................................................................................................

zamieszkałym w .............................................................. ul. ................................................, legitymującym

się dowodem osobistym nr .................................................... wydanym dnia …………. roku przez

................................, zwanydalej Zleceniodawcą,

a

…………...........................................................................................................................

zamieszkałym w ............................................................... ul. ........................................., legitymującym się

dowodem osobistym nr ................................................... wydanym dnia ……………….. roku przez

................................., zwany dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi)

.......................................................................................................................................

w terminie do .....................................

§ 2

Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone

wynagrodzenie złotych ..................... (słownie:......................................................................... ) na

podstawie rachunku.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po .............. dla każdej ze

stron

 

.................................................

Zleceniodawca

...............................................

Zleceniobiorca