Aneks do umowy najmu nieruchomości

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Aneks, będący integralną częścią umowy najmu nieruchomości

Aneks

z dnia .................................... r.

do umowy najmu nieruchomości z dnia ..................................... r.

zawarty pomiędzy  .................................................., zamieszkałym w ...................................... przy ul. ...................................................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ............................. zwanym dalej Wynajmującym

a

.................................................., zamieszkałym w ........................................ przy ul. ..................................................................................., legitymujący się dowodem osobistym nr ..............................

zwanym dalej Najemcą.

§ 1

Niniejszym aneksem strony zmieniają § ........... umowy najmu z dnia .................., w ten sposób, że od dnia sporządzenia aneksu obowiązuje on w brzmieniu:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

....................................

Wynajmujący

....................................

Najemca