Protokół przekazania lokalu

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Protokół przekazania lokalu mieszkalnego lub użytkowego, podpisywany przez przekazującego i przyjmującego lokal

.................................., dn. ................. r.

(miejsce i data)

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu

stanowiącego własność: ..........................................................................................,

położonego w ............................, sporządzony w dniu ........................... r. pomiędzy:

1. .....................................................................................................................

zwanym dalej Wynajmującym,

a

2. .....................................................................................................................

zwanym dalej Najemcą.

1. W dniu .................................. Wynajmujący przekazał Najemcy, zgodnie z umową najmu zawartą w dniu ...................., lokal użytkowy o powierzchni ....... m2, składający się z :

....................................................................................................................,

....................................................................................................................,

....................................................................................................................,

....................................................................................................................,

znajdujący się w ......................................................... w budynku przy ul. ........................................

2. Najemca oznajmia, iż stan techniczny lokalu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

3. Najemca kwituje odbiór:

............. komplet kluczy od drzwi wejściowych do budynku,

.............. komplet kluczy do lokalu,

..................................................,

..................................................,

..................................................

4. Rodzaj i stan mediów:

nr licznika energii elektrycznej: ........................, stan licznika: ..................................,

nr wodomierza: .................................., stan wodomierza: .................................,

nr licznika energii cieplnej: .............................., stan licznika: ...................................,

inne: ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

5. Opis lokalu i wyposażenia:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Opis wyposażenia (stan w dniu przekazania lokalu):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

7. Zwrot przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym nastąpi najpóźniej w dniu rozwiązania umowy najmu, po dokonaniu między stronami ewentualnych rozliczeń finansowych z tytułu umowy.

8. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Strony potwierdzają zgodność protokołu ze stanem faktycznym.

...........................................

Wynajmujący

...............................................

Najemca