Umowa najmu garażu

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Umowa, podpisywana przez najemcę i wynajmującego, dotycząca najmu garażu

....................................., dnia ................... r.

(miejscowość, data)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(dane Wnioskodawcy)

Do

Urzędu Miasta ..............................................

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. ...................................................................

...................................................................

(dane organu, do którego składamy wniosek)

 

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych*

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych położonego w ............................... przy ul.......................................................................

Dotychczasowy najemca – imię i nazwisko:

.........................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................

Załączniki do wniosku:**

  1. oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu (WGN-50),
  2. pozwolenie na budowę garażu,
  3. umowa, na podstawie której wnioskodawca przyjął poniesione nakłady,
  4. inne ...........................................................................................................

...............................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

* - wniosek wypełnia osoba przejmująca prawa i obowiązki do garażu

** - niepotrzebne skreślić