Umowa najmu maszyn

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Umowa, określająca rodzaj wynajmowanych maszyn budowlanych oraz koszt wynajmu maszyn budowlanych

Umowa najmu maszyn budowlanych

zawarta w ……………….. dnia …………………. r.

pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………....

a

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Najemcą,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

§ 1

Wynajmujący zobowiązuje się oddać z dniem ……………. Najemcy do użytkowania następujące maszyny i

urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

§ 2

Najemca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości,iż przedmiot najmu opisany w §1 jest używany

oraz, że został zakupiony ze środków Wynajmującego, a stan techniczny umożliwia jego używanie

przy pracach związanych pracami budowlanymi.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ……………. r. do dnia ……………. r. począwszy od

protokolarnego przekazania przedmiotu najmu. Protokół stanowi integralną część umowy.

§ 4

Przez cały okres trwania niniejszej umowy przedmiot najmu pozostaje własnością Wynajmującego.

§ 5

Najemca zobowiązuje się:

  • eksploatować przedmiot najmu wyłącznie w celu wykonywania usług wynikających z umowy…………………………………………., na własny koszt i absolutnie z zasadami prawidłowej eksploatacji,
  • nie zmieniać przedmiotu najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 6

Najemca zobowiązuje się:

  • dokonywać na własny koszt wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu najmu,
  • po wygaśnięciu ważności umowy natychmiast zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§ 7

Strony ustalają, iż czynsz najmu płacony będzie przez Najemcę w ratach miesięcznych w terminie do dnia …….. każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku zwłoki z płatnością Najemca zobowiązuje się płacić odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 8

Strony ustalają, że stawka czynszu najmu wynosi ………………. (słownie: ……………………………………….) zł brutto miesięcznie.

§ 9

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy jeżeli:

1) z Najemcą rozwiązano umowę nr …………… na wykonywanie usług zawartą dnia ……………

2) Najemca zalega z zapłaceniem czynszu lub dopuszcza się naruszenia istotnych warunków umowy,

§ 10

Z dniem wygaśnięcia umowy następuje wydanie przedmiotu najmu na podstawie protokólarnego przekazania. W przypadku braku możliwości podpisania protokółu Wynajmujący ma prawo w każdy dostępny sposób odebrać przedmiot najmu, na co Najemca wyraża zgodę.

§ 11

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory, mogące wynikaćw związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…………………………

Wynajmujący

 

 

….…………………....

Najemca