Umowa najmu miejsca parkingowego

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Umowa, określająca warunki wynajmu miejsca postojowego oraz koszt wynajmu danego miejsca do parkowania

Umowa najmu miejsca postojowego

zawarta w …......................... w dniu....................... r.

pomiędzy

...........................................................................................................................,

zamieszkałym w …....................................... przy ul. …......................................., legitymującym się

dowodem osobistym nr …........................................, wydanym dnia ….......... roku przez

…....................................................................................., zwanym dalej Wynajmującym

a

....................................................................... zamieszkałym w …........................................... przy ul.

…............................................................, legitymująym się dowodem osobistym nr

…...................................., wydanym dnia …................................. roku przez

….......................................................................................,

zwanym dalej Najemcą,

 

o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsca postojowego położonego w

…................................................. przy ul. …............................................ oznaczonego numerem …..............

przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego.

§ 2

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsca postojowego wymienionego w § 1 niniejszej umowy.

§ 3

Wynajmujący przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy.

§ 4

Przekazanie miejsca postojowego na rzecz Najemcy nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

Miejsce postojowe zostaje oddane Najemcy w stanie wykończonym i gotowym do eksploatacji.

§ 6

  • Strony zgodnie ustalają, iż Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości ............................ (słownie:............................) zł powiększony o podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  • Strony ustalają, iż czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie z góry do ….... dnia każdego miesiąca.
  • Czynsz płatny będzie na konto Wynajmującego w banku ..............................................,nr rachunku......................................................................

§ 7

Miejsce postojowe stanowiące przedmiot najmu użytkowane będzie przez Najemcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji.

§ 8

1. Najemca zobowiązuje się przez cały czas trwania najmu wykorzystywać miejsce postojowe zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać miejsca postojowego osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatne użytkowanie.

3. Wynajmujący zabrania mycia i czyszczenia samochodów oraz wykonywania wszelkich napraw w garażu podziemnym.

4. Najemca zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, bhp oraz w zakresie ochrony środowiska a także stosowania się w tym zakresie do poleceń Wynajmującego,

b) utrzymywania czystości na miejscu postojowym i w jego otoczeniu.

§ 9

1. Najemca i osoby z nim związane ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w toku korzystania z wynajmowanego miejsca postojowego oraz za szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

2. Najemca we własnym zakresie ubezpiecza swoje mienie na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru, itp. Wynajmujący z w/w tytułu nie podnosi żadnej odpowiedzialności.

3. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód na miejscu postojowym i w jego sąsiedztwie, tzn. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach wynikłe z jego winy lub osóbz nim związanych.

§ 10

W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 11

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca :

  • dopuszcza się opóźnienia z zapłatą czynszu lub opłat za dwa pełne okresy płatności,
  • używa miejsca postojowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, zwłaszcza powodujące jego zniszczenie lub uszkodzenie w tym jego wyposażenia, urządzeń technicznych i instalacji,
  • oddaje w podnajem miejsce postojowe osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  • zakłóca swoją działalnością normy współżycia z pozostałymi najemcami.

§ 12

1. Najemca na zabezpieczenie należności względem Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, przed wydaniem przedmiotu najmu dokona wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opuszczenia miejsca postojowego w kwocie ….................... ( słownie: ….............................................................) zł.

2. Kaucja wymieniona w ust. 1 przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w przedmiocie najmu,pogorszenia stanu przedmiotu najmu, zaległości z tytułu czynszu, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu.

3. Z kaucji Wynajmujący może dokonać potrącenia należności z tytułów, o których mowa w§ 11, na co Najemca wyraża niniejszymzgodę.

4. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdania pilota /karty dostępu* do bramy wjazdowej, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu przedmiotu najmu, kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu lub od daty stwierdzenia protokołem braku podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

§ 13

Z kaucji zostaną potrącone bieżące i zaległe należności z tytułu czynszu występujące na dzień rozwiązania umowy najmu.

§ 14

1. Przekazanie …........ szt. pilota/karty dostępu*do bramy wjazdowej następuje po wpłaceniu przez najemcę kaucji wymienionej w § 12 ust. 1.

2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia pilota/karty dostępu*, wydanie nowego następuje po dokonaniu przez Najemcęwpłaty w wysokości aktualnego kosztu wykonania pilota.

 

§ 15

1. Po zakończeniu umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić na podstawie końcowego protokołu zdawczo–odbiorczego miejsce postojowe Wynajmującemu w stanie niepogorszonym .

2. W przypadku nie wydania przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie Wynajmujący obciąży byłego Najemcę opłatami w wysokości ….......... % dotychczasowego czynszu.

§ 16

1. Najemca miejsce postojowe przeznacza na cele garażowania samochodu osobowego marki …......................., model …......................., o numerze rejestracyjnym …...............................

2. W przypadku, gdy w momencie zawierania umowy Najemca nie doręczył ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, który ma być garażowany w przedmiocie najmu, zobowiązuje się on do dostarczenia tego dokumentu w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania przez Wynajmującego bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 17

Najemca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Wynajmującego o zmianie swojego adresu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………….

Najemca

 

.….….…………………

Wynajmujący

* - niepotrzebne skreślić

 

Załącznik do umowy o najem miejsca postojowego w hali garażowej z dnia ................................... r.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Sporządzony w …....................................... w dniu …............................. r.

Wynajmujący – …...................................................., zamieszkały w …............................... ul.

…....................................., legitymujący się dowodem osobistym seria …...... numer ….................

przekazuje,

 

a Najemca – …............................................................., zamieszkały w …..................................., ul.

…....................................., legitymujący się dowodem osobistym seria …....... numer …..................

przejmuje miejsce postojowe będące przedmiotem najmu, oznaczone Nr …................, o powierzchni

…....................... znajdujące się w …......................................... przy ul. …..............................

 

1. Wynajmujący wydaje Najemcy …........ szt. pilota/karty dostępu*do bramy wjazdowej.

 

2. Inne ustalenia i potwierdzenia stron …........................................................

…........................................................................................

 

Podpisy stron protokołu :

 

…................................................................

Wynajmujący

…......................................................

Najemca

* - niepotrzebne skreślić