Umowa najmu mieszkania na czas określony

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , , ,

Umowa, w której właściciel lokalu mieszkalnego oferuje go wynajmującym, określająca czas najmu i wysokość opłat za wynajem lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

zawarta w …....................................., dnia ...................................... r.

pomiędzy: ............................................................................................................,

zamieszkałym w

............................, ul. …..................................., legitymującym się dowodem osobistym numer

............................., wydanym dnia ….................. roku przez …...............................zwanym dalej

Wynajmującym,

a

.................................................................................................................................,

zamieszkałym w

...................................., ul. …....................................., legitymującym się dowodem osobistym nr

.................................., wydanym dnia …..................... roku przez …..............................

zwanym dalej Najemcą.

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ............ w budynku nr ...........

przy ulicy .............................. w mieście ....................., dla którego w

.......................................................... prowadzona jest księga wieczysta o numerze ............................

(siedziba sądu)

 

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ustępie pierwszym składa się z ...................... (liczba i rodzaj pomieszczeń). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ........... m² (metrów kwadratowych).

§2

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).

2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania w celach mieszkaniowych cały lokal mieszkalny, o którym

mowa w §1 umowy, na okres ….................. miesięcy/lat z dniem …...................

§4

1. Najemca zobowiązany jest opłacać czynsz w wysokości ….................. zł (słownie:

…................................................................................. złotych) miesięcznie do ….......... dnia każdego

miesiąca do rąk Wynajmującego, lub na jego rachunek bankowy o nr. ........................................ w banku

........................................................

2. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat wynikających z eksploatacji

mediów w lokalu mieszkalnym bezpośrednio dostawcom mediów na podstawie dostarczanych

rachunków. Jeśli koszty z tego tytułu poniesie Wynajmujący, to Najemca zobowiązany jest do ich zwrotu

w ciągu …............ dni od otrzymania stosownego żądania.

§5

1. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawy

ewentualnych szkód Najemca przekazuje kaucję w kwocie …............... zł (słownie:

….............................................................. złotych).

2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić całą kaucję Najemcy w ciągu …............... dni od wygaśnięcia

niniejszej umowy po potrąceniu odpowiednich kwot należnych Wynajmującemuz tytułu roszczeń

przysługujących mu w dniu opuszczenia mieszkania przez Najemcę.

3. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia odpowiednich kwot wymienionych w pkt. 2, w

szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu oraz

wyrządzonych przez Najemcę szkód w lokalu mieszkalnym.

§6

Najemca nie ma prawa oddawać do bezpłatnego używania, ani podnajmować mieszkania, ani jego części osobom trzecim.

§7

1. Wszelkie adaptacje budowlane i ulepszenia w lokalu mieszkalnym wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić połowę wykazanych stosownymi rachunkami kosztów zmian

budowlanych dokonanych za jego pisemną zgodą i w jej granicach. Zwrot ten nastąpi w terminie do

….............. dni od dnia wydania mu mieszkania.

3. Wynajmujący może zażądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszklanego oraz

zapłaty kary umownej w wysokości …................. procent jednego czynszu, jeżeli Najemca dokona zmian

wymienionych w ust. 1 bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego

§8

Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania mieszkania obciążają Najemcę.

§9

Najemca ma obowiązek udostępnić mieszkanie Wynajmującemu i odpowiednim służbom w celu

usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę, lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.

§10

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:

1. używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem

2. zalega z zapłatą czynszu za …................. kolejne okresy płatności

3. podnajął albo oddał do używania osobom trzecim lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 11

Najemca ma prawo wypowiedziećumowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli mieszkanie ma

wady zagrażające zdrowiu Najemcy lub jego domowników.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

§ 14

Umowę sporządzono w dwóchjednobrzmiącychegzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…...............................................

Wynajmujący

 

 

….............................................

Najemca