Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Umowa, zawarta pomiędzy podnajemcą a wynajmującym lokal użytkowy, określająca warunki podnajmu części lokalu użytkowego

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

 

zawarta w .......................... w dniu ........... r.

pomiędzy:

........................................................................................................................,

zamieszkałym w ................................., ul. ......................................., legitymującym się dowodem osobistym seria ........ nr ................., wydanym dnia ..............przez ......................................................................., zwanym dalej Wynajmującym,

a

........................................................................................................................,

zamieszkałym w ................................... ul. ........................................, legitymującym się dowodem osobistym seria ......... nr ......................, wydanym dnia ................przez ................................................................., zwanym dalej Najemcą,

 

o następującej treści:

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do oddania w podnajem części lokalu użytkowego położonego na ..... piętrze w budynku w ....................... przy ul. ...................., oznaczonego numerem ......, o powierzchni....... m² (metrów kwadratowych), zgodnie z szczegółowym wskazaniem części podnajmowanej na rzucie poziomym lokalu, stanowiącym załącznik nr ..... do niniejszej umowy, określanej dalej jako Przedmiot umowy.

2. Wynajmujący oświadcza ponadto, że jest uprawniony do oddania Przedmiotu umowy w podnajem na podstawie łączącej go umowy najmu.

3. Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot umowy nadaje się do celu zamierzonego przez Najemcę i znajduje się w odpowiednim stanie technicznym.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Przedmiot umowy, a Najemca przyjmuje go do używania za zapłatą określonego w umowie czynszu.

2. Przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej .........................................................................

§ 3

1. Stan Przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, stwierdzony jest w protokole przekazania sporządzonym przez Strony wraz z dołączoną do niego dokumentacją fotograficzną (załącznik nr ..... do

umowy).

2. Wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy. Najemcy zostaną przekazane klucze do lokalu, w którym zlokalizowany jest Przedmiot umowy.

§ 4

1. Strony ustalają miesięczną stawkę czynszu z tytułu wynajmu Przedmiotu umowy na kwotę .................. (słownie: ......................................................) zł brutto, której Wynajmujący zobowiązuje się nie zmieniać w ciągu ......... pierwszych lat obowiązywania niniejszej umowy.

2. Czynsz określony w ust. 1 nie zawiera opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z Przedmiotu umowy przez Najemcę, w szczególności z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków kanalizacyjnych, dostawy gazu, centralnego ogrzewania, telefonu, Internetu, energii elektrycznej. Opłaty z tego tytułu Najemca ponosi bezpośrednio na rzecz podmiotów dostarczających.

3. Czynsz określony w ust. 1 będzie płatny z góry w terminie do .......... dnia każdego miesiąca kalendarzowego, gotówką Wynajmującemu, na podstawie rachunku.

4. Opłaty określone w ust. 2 płatne będą na podstawie własnych uzgodnień Najemcy z podmiotami dostarczającymi.

5. Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu wykonania niniejszej umowy przez Najemcę, zapłaci on Wynajmującemu kaucję w kwocie ................... (słownie: ............................................................) zł, tj. kwocie odpowiadającej ..........krotności czynszu, w terminie ...... dni od podpisania niniejszej umowy. Kaucja ta zostanie zaliczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy lub w przypadku braku takich roszczeń zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 5

1. Najemca zobowiązuje się do używania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową i jego przeznaczeniem.

2. Wynajmującego obciążają następujące obowiązki i koszty w zakresie napraw Przedmiotu umowy:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Najemcę obciążają następujące obowiązki i koszty w zakresie napraw Przedmiotu umowy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Najemca nie może zmienić sposobu użytkowania Przedmiotu umowy, dokonywać jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmian konstrukcyjnych, a także innych przeróbek, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

5. Najemca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Wynajmującego do oddania Przedmiotu umowy w dalszy podnajem albo do bezpłatnego używania podmiotom trzecim.

§ 6

1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

2. Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego po upływie terminu wypowiedzenia.

3. Umowa rozwiązaniu ulega ponadto w przypadku rozwiązania umowy najmu łączącej Wynajmującego z właścicielem lokalu.

4. W przypadku rozwiązania Umowy Najemca jest zobowiązany do wydania Przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie, co zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.

§ 7

Strony dokonują wzajemnie wszelkich doręczeń drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Odmowa przyjęcia przez drugą stronę korespondencji przesłanej drogą pocztową jest jednoznaczna z jej skutecznym doręczeniem; skutek ten następuje również w przypadku nieodebrania korespondencji pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki przez przedstawiciela operatora pocztowego.

§ 8

1. Wynajmujący i Najemca, jako Strony niniejszej umowy podają adresy do korespondencji:

Wynajmujący: .......................................................................................................................

Najemca: ...............................................................................................................................

2. Przesłanie pisma na ostatnio wskazany adres jest równoznaczne z jego przesłaniem na właściwy adres jeżeli jedna ze Stron zaniecha zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu.

§ 9

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Wynajmującego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

................................................

Wynajmujący

................................................

Najemca