Umowa podnajmu mieszkania na czas nieokreślony

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Umowa, w której wynajmujący przekazuje wynajmującemu lokal mieszkalny na czas nieokreślony, określająca warunki wynajmu

Umowa podnajmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony

zawarta w.................. w dniu ..................... r.

pomiędzy

......................................................., zamieszkałym w ........................................................... przy ul. ............................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ............................., zwanym

dalej Oddającym w podnajem,

 

a

 

......................................................., zamieszkałym w ................................................., przy ul. ............................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ............................., zwanym

dalej Podnajemcą.

 

§ 1

1. Niniejsza umowa podnajmu dotyczy mieszkania w ............................................................., przy ul. ..................................................., wobec którego Oddającemu w podnajem przysługuje prawo używania na podstawie umowy najmu, zawartej w dniu ............................................, z ................................................................................... Umowa najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot podnajmu składa się z ..................... pokoi przeznaczonych do wyłącznego używania przez lokatorów, a także kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju przeznaczonych do wspólnego używania.

§ 2

Oddający w podnajem oświadcza, iż zawarcie umowy podnajmu nie stoi w sprzeczności z zawartą przez niego umową najmu, określoną w § 1 pkt. 1.

§ 3

1. Oddający w podnajem oddaje do wyłącznego używania pokójo powierzchni .............. m² (metrów kwadratowych). W pokoju tym znajduje się:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Podnajemca jest uprawniony do korzystania z pomieszczeń i urządzeń mieszkania przeznaczonych do wspólnego używania.

3. Podnajemca oświadcza, że przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy, w stanie w jakim znajduje się w chwili podpisania umowy. Stan mieszkania, jego wyposażenie i umeblowanie zostały stwierdzone i opisane w protokole, stanowiącym załącznik nr 2.

§4

Umowa podnajmu wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy najmu, określonej w § 1.

§ 5

1. Podnajemca będzie płacił najemcy czynsz w kwocie ............................. (słownie: ..................................................) zł miesięcznie, do ...... dnia każdego miesiąca.

2. Uiszczanie czynszu będzie następować na rachunek bankowy Oddającego w podnajem o numerze .....................................................

3. Oprócz czynsz Podnajemca będzie również na równi z Oddającym w podnajem ponosił koszty związane z używaniem mieszkania, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, a

także koszty usług telekomunikacyjnych.

§ 6

Podnajemca będzie używał przedmiotu podnajmu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegał porządku domowego, jak również dbał o zachowanie mieszkania w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia.

§ 7

Podnajemcy nie wolno czynić żadnych zmian w przedmiocie podnajmu bez zgody Wynajmującego, określonego w § 1 pkt. 1.

§ 8

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w ..............................

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

..........................................

Oddający w podnajem

..............................................

Podnajemca

Załączniki do umowy:

1. Umowa najmu z dnia .................... r., zawarta pomiędzy ..........................................................

a ......................................................................

2. Protokół stwierdzający stan, wyposażenie i umeblowanie mieszkania.