Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Umowa, zawierana pomiędzy pośrednikiem a zlecającym, dotycząca uczestnictwa w pośrednictwie w sprzedaży danej nieruchomości

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

zawarta w .................... dnia ................. r.

pomiędzy:

.................................................................................................................................., zamieszkałym w ............................................... przy ul. ...................................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ........................., wydanym dnia .......................... roku przez ............................................................................., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

Pośrednik ........................................................................................................................ legitymującym się dowodem osobistym seria ............................ nr ........................... wydanym przez .................................  zamieszkałym w ....................................................., zwanym w dalszej części umowy Pośrednikiem, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca do sprzedaży nieruchomość ...................................................................... położoną w ......................................................... przy ul. .................................................................., na działce nr ....................................................., dla której prowadzona jest KW nr w sądzie rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w ...............................................

§ 2

Zamawiając ustala cenę przedmiotu na kwotę ............................................ zł (słownie: .................................................................................... złotych)

§ 3

Zamawiający zapewnia, że opisana w § 1 nieruchomość, jako jego ............................. jest wolna od wad prawnych, od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich i przeciwko Zamawiającemu nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest ta nieruchomość, a także oświadcza, że dane podane przez niego w karcie opisowej obiektu są prawdziwe.

§ 4

Pośrednik będzie zmierzał do zawarcia umowy przeniesienia praw do wyżej wymienionej nieruchomości, poprzez dokonanie oględzin obiektu, skompletowanie odpowiedniej dokumentacji nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów, wykonanie zdjęć obiektu, reklamy prasowej, reklamy w Internecie, prezentowanie oferty swoim klientom, przekazanie oferty innym biurom nieruchomości.

§ 5

W razie zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży z osobą wskazaną przez pośrednika, tytułem wynagrodzenia, Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości .................% ceny transakcyjnej nieruchomości i że staje się ono w całości wymagalne w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości.

§ 6

W przypadku zamiany nieruchomości, Pośrednik pobiera prowizję w wysokości ustalonej w § 5 niniejszej umowy, od ceny droższej nieruchomości. Płatne przez zamawiającego w dniu podpisania umowy objętej zleceniem.

§ 7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................. do dnia ....................... roku.

§ 8

Zamawiający upoważnia Pośrednika do wglądu do księgi wieczystej i innych zbiorów danych informacji dotyczących powyższej nieruchomości, jej stanu prawnego, jak również odbioru dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji zbycia praw własności/przeniesienia praw użytkowania wieczystego.

§ 9

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupna Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5, § 6 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości.

§ 10

Zamawiający wyraża zgodę na reprezentowanie przez Pośrednika obu stron transakcji. Pośrednik zobowiązuje się do przestrzegania równości stron. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie swojej oferty sprzedaży nieruchomości w dalsze pośrednictwo.

§ 11

Zamawiający zleca Pośrednikowi wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy zbycia praw do nieruchomości i zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowych czynności. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące nieruchomości, stosuje się odpowiednio do ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 12

Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zamawiający posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§ 13

Zamawiający i Pośrednik zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, pełnomocnictwo, a Zamawiający dodatkowo zobowiązuję się do informowania Pośrednika o wszelkich zmianach w faktycznym i prawnym stanie Nieruchomości.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 16

Spory mogące wyniknąć w trakcie trwania niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny w ...........................................................

§ 17

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................................................

Zamawiający

.............................................................

Pośrednik