Umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Umowa, zobowiązująca podpisujące strony do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży działki z rozpoczętą budową

Umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową

zawarta w …...................., dnia ..................... r.

pomiędzy:

................................................................................................................................,

zamieszkałym w …............................ przy ul. …............................., legitymującym się dowodem osobistym

nr …......................, wydanym dnia …........................ przez

….........................................................................,

dalej zwanym Sprzedającym,

a

..............................................................................,

zamieszkałym w ...................................... przy ul. …................................ legitymującym się dowodem

osobistym nr ................................ wydanym dnia …...................... przez

…............................................................................, zwanym dalej Kupującym.

§1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest użytkownikiem wieczystym i nieruchomości położonej w

................................... przy ulicy ............................................, stanowiącej działkę gruntu o obszarze

............................ m kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym ................................. obręb ............................................. .

2. Sprzedający oświadcza, iż na powyższej działce prowadzi budowę budynku mieszkalnego

jednorodzinnego zgodnie z projektem zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr ............................, z

dnia .......................... wydanym przez ............................................... i wyraża zgodę na przeniesienie na

rzecz Kupującego w/w pozwolenia na budowę. Budowa budynku została doprowadzona do stanu.

…................................................................................…................................................................................

...................................................................

Stan zaawansowania robót zostanie szczegółowo określony w protokole zdawczo-odbiorczym spisanym

w dniu przekazania nieruchomości.

3. Sprzedający zapewnia, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami

rzeczowymi ani roszczeniami osób trzecich.

§2

1. Sprzedający oświadcza,żezobowiązujesię sprzedać prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w

................................. przy ulicy .........................., oraz własność znajdującego się na niej budynku

mieszkalnego w budowie za cenę ..................... (słownie: .........................................................................)

złotych, zaś Kupujący zobowiązuje się tę nieruchomość kupić za podaną cenę.

2. Powyższa cena obejmuje:

– cenę prawaużytkowania wieczystego działki, którą strony ustaliły na kwotę: .................... (słownie:

.......................................................................... ) złotych,

– cenę wzniesionej na gruncie części budynku, którą strony ustaliły na kwotę: ..................... (słownie:

...........................................................................) złotych,

– koszt sporządzenia dokumentacji projektowej związanej z budową budynku w kwocie: ....................

(słownie: ...........................................................................) złotych.

§3

1. W dniu podpisania niniejszej umowy Kupujący wypłaca Sprzedającemu kwotę ........................

(słownie: ....................................................................) złotych tytułem zadatku, a Sprzedający potwierdza

jej odbiór.

2. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w dniu zawarcia notarialnej umowy

sprzedaży.

§4

Obie strony umowyzobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie do dnia

…............... roku.

§5

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

§6

1. Sprzedający zobowiązuje się do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej dostarczyć Kupującemu następujące dokumenty:

  • projekt budowlany oraz dokumentację dotyczącą budowy budynku mieszkalnego na działce nr

    ...................................... położonej w ............................................. przy ul.

    ................................................................................................................................. ,

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,
  • zaświadczenie o zapłaceniu podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • odpis z księgi wieczystej nr .............................................. potwierdzający, iż powyższa nieruchomość

    nie jest obciążona.

2. Warunkiem wykonania niniejszej umowy jest dostarczenie wskazanych dokumentów.

§7

Kupujący zobowiązuje się ponieść koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży oraz podatku od

czynności cywilnoprawnych.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisyKodeksu cywilnego.

§9

Wszelkie zmianyumowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§10

Umowę sporządzono w dwóchidentycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

…..........................................

Sprzedający

…........................................

Kupujący