Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Umowa, zobowiązująca podpisujące strony do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży lokalu

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki budowlanej niezabudowanej)

zawarta w …………….., dnia ………………….. r.

pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………, przy ul. ………….....……………, legitymującym się dowodem osobistym nr ………….......……, wydanym dnia …………….. r. przez ………………………………………….., zwanym dalej Sprzedającym,

a

………………………………………………………………………………………………….., zamieszkałym w ………………………., przy ul. ……………………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………., wydanym dnia ……………….. r. przez ……………………………………………., zwanym dalej Kupującym,

 

o następującej treści:

§1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w………………, przy ulicy ………………………, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o obszarze ……… m kw., oznaczoną numerem ewidencyjnym …………., obręb ………………., dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr ………….., prowadzona przez Sąd Rejonowy w ………………………………

2. Sprzedający oświadcza, iż wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona długami oraz jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia umowy oraz że nie podpisał innej umowy przedwstępnej dotyczącej tej nieruchomości.

3. Na dowód powyższych oświadczeń Sprzedający przedstawia Kupującemu:

a) wypis i wyrys z ewidencji gruntów wydany w dniu ………………… r. przez ………………………., dotyczący działki nr ewidencyjny ………………….., obręb …………………………………….,

b) wypis z księgi wieczystej KW nr …………… wydany w dniu …………………. r. przez Sąd Rejonowy w …………………………….

§2

1. Sprzedający zapewnia, że opisana nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne i ma dostęp do drogi publicznej, w której znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:……………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Na dowód powyższego oświadczenia Sprzedający przedstawia Kupującemuwypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3

Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się sprzedać własność nieruchomościopisanej w §1 niniejszej umowy za cenę ……………………… zł (słownie: ……..................................................……………… złotych), a Kupujący zobowiązuje się tę nieruchomość kupić za podaną cenę.

§4

1. Kupujący zobowiązuje się złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niezwłocznie po zawarciu umowy przedwstępnej.

2. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie do …….. dni od uzyskania przez Kupującego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo do nieruchomości poniesie Kupujący.

§5

1. Na poczet przyszłej umowy sprzedaży Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………….. złotych), co Sprzedający niniejszym kwituje. W razie niewykonania umowy przez kupującego Sprzedający zatrzymuje zadatek w pełnej kwocie.

2. W razie niewykonania umowy przez sprzedającego Kupujący ma prawo do kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku.

3. W przypadku otrzymania przez Kupującego decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego na nieruchomości jak w §1 lub nie uzyskania decyzji ostatecznej ustalającej warunki zabudowy w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, zaś zadatek podlega zwrotowi.

§6

Wydanie przedmiotu tej umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwotywy mienionej w §3.

§7

Sprzedający zobowiązuje się do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej dostarczyć

Kupującym:

1) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

2) zaświadczenie o zapłaceniu podatku od nieruchomości.

§8

Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży i podatku od czynności cywilnoprawnych poniosą Kupujący.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§11

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny odpowiedni dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…………………………………..

Sprzedający

 

…………………………………

Kupujący