Umowa sprzedaży maszyn

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , ,

Umowa kupna-sprzedaży maszyn budowlanych, określająca, jakie maszyny budowlane są przedmiotem kupna-sprzedaży

Umowa sprzedaży maszyn budowlanych

 

zawarta w ….......................... w dniu .............................. r.

pomiędzy:

firmą …........................................................................................................................................,

z siedzibą w .................................................. przy ul …......................................, reprezentowaną przez

…............................................................................................................., zwaną dalej Sprzedającym,

a

............................................................................................................................................,

zamieszkałym w ................................................... przy ul. ….....................................................,

legitymującym się dowodem osobistym nr ........................, wydanym dnia …............... roku przez

…..................................................................................., zwanym dalej Kupującym.

 

§1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje .................................................................................

§2

1. Wydanie towaru nastąpi w ......................................................................................................

2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Kupującego w formie .................................................... na ............................... dni przed terminem wydania.

3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.

§ 3

Termin wydania towaru określa się na dzień ...............................................................................

§ 4

Wydanie towaru winno być poprzedzone zbadaniem towaru przeprowadzonym u Sprzedającego w obecności przedstawiciela Kupującego na koszt ....................................................................

§ 5

1. Towar zostanie wydany Kupującemu w następującym opakowaniu ......................................

2. Koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru.

§ 6

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości ................................................................................ zł (słownie: ....................................................................................................................... złotych).

2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnując z kary umownej.

§ 7

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za towar …...................... zł

(słownie: .................................................................................... złotych).

§ 9

Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie ..................................... dni od otrzymania faktury VAT.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…..................................................

Sprzedający

…………………………………….

Kupujący