Umowa sprzedaży materiałów budowlanych

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , ,

Umowa, określająca rodzaj materiałów budowlanych i koszt sprzedaży danych materiałów budowlanych

Umowa sprzedaży materiałów budowlanych

zawarta w …........................ dnia .......................roku

pomiędzy:

…....................................................................................................

z siedzibą w …................................ przy ul. …..............................................., zarejestrowaną w Rejestrze

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS ….................................., NIP: …...........................,

Regon : ..............................................., reprezentowaną przez:

…................................................................................................................... zwaną dalej Sprzedającym,

a

.............................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... przy ul. ….................................................., reprezentowaną przez

…......................................................................................................................................... legitymującym się

zaświadczeniem o wpisie do rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą nr

.......................................... wydanym dnia ................................ r. przez

…............................................................................................, zwanym dalej Kupującym,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż materiałów budowlanych – wykończeniowych, znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.

2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu dalszej odsprzedaży na terenie kraju.

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Produkty.

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się do:

  • postawienia do dyspozycji lub dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Produktów.
  • dostarczenia dokumentów dopuszczających sprzedawane Produkty do użytkowania.
  • dostarczenia materiałów informacyjnych i reklamowych.
  • pomocy i doradztwa w organizowaniu przez Kupującego wystawach i imprezach promocyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz do szkolenia sprzedawców Kupującego w zamian za promocję Produktów Sprzedającego.

2. Kupujący zobowiązuje się do:

  • Zakupów kwartalnych Produktów o wartości nie mniejszej niż …................... zł (słownie: …............................................................................ złotych).
  • Dołożenia wszelkich starań , aby w swojej ofercie handlowej posiadać jak największą liczbę oferowanych przez Sprzedającego Produktów.
  • Zapłaty za pobrane dostarczone lub pobrane Produkty w cenach, zgodnych z Cennikiem, obowiązującym w dniu dostawy lub odbioru.
  • Przejęcia odpowiedzialności za Produkty, w przypadku odbioru, po załadunku na środek transportu Kupującego.

3. Produkty Sprzedającego dostarczane będą na paletach nie podlegających zwrotowi.

§ 3

1. Transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach cennikowych pomniejszonych o rabat wynikający z warunków handlowych zawartych w cenniku i powiększonych o podatek VAT.

2. Ustala się płatność w formie ......................................................................... Zwłoka w płatności powyżej 30 dni powoduje utratę ochrony ubezpieczeniowej, co jest równoznaczne z brakiem możliwości zakupu Produktów na odroczoną płatność w kwocie ponad przyznany kredyt kupiecki.

3. Przy realizacji zapłaty za Produkty, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone lub odebrane Produkty oraz naliczonych odsetek, Sprzedający może wstrzymać realizację odbiorów – dostaw do czasu uregulowania należności oraz zastrzega sobie prawo zmiany terminu płatności.

5. Jeżeli opóźnienie w płatnościach przekracza 15 dni Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ustawowych odsetek licząc od wymagalnego terminu płatności, łącznie z zapłatą należności głównej.

6. W celu zabezpieczenia wierzytelności, strony ustalają, że na żądanie Sprzedającego Kupujący wstrzyma sprzedaż i wyda zakupione u Sprzedającego Produkty. Żądanie Sprzedającego jest ustanowieniem na jego rzecz prawa zatrzymania Produktów Sprzedającego, znajdującego się w posiadaniu Kupującego.

7. W przypadku zmiany cen Produktów, Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego z terminem nie mniejszym niż 14 dni.

§ 4

1. Kupujący zobowiązuje się składać zamówienia na Produkt Sprzedającego pisemnie poprzez wysłanie zamówienia na numer faxu: …............................... lub e-mail: …............................................ Zamówienia winny być ostemplowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Zamówienie może również wręczyć do rąk przedstawiciela handlowego Sprzedającego.

2. W imieniu Kupującego, uprawnionymi do składania zamówień są: ..................................................................

3. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Produkty a Kupujący potwierdza fakt przyjęcia na dokumencie WZ dostawy, na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Reklamacje jakościowe składać należy pisemnie.

5. Reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru złożone po upływie 24 godzin od dostawy nie będą rozpatrywane.

§ 5

Umowa wchodzi w życie od dnia ................. i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej ….................................................................

2. Jednocześnie oświadcza, ze upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu Kupującego i potwierdzenia odbioru faktury.

§ 7

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem ….......................... okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

§ 10

W sprawach spornych podlegają orzecznictwu właściwemu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

….............................................

Sprzedający

.................................................

Kupujący