Umowa sprzedaży samochodu

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , ,

Umowa pomiędzy sprzedawcą a kupującym samochód, określająca warunki sprzedaży samochodu, należącego do sprzedawcy

Umowa sprzedaży pojazdu

zawarta w .................................... w dniu ............................. r. o godz. ............

pomiędzy stronami:

1. ............................................................., zam. ..........................................................................,

legitymujący się dowodem osobistym nr ................. wydanym w dniu ................. roku przez .........................................................................., zwany w dalszej części

umowy Sprzedającym,

a

2. .........................................................., zam. ...........................................................................,

legitymujący się dowodem osobistym nr ................. wydanym w dniu ................. roku przez .........................................................................., zwany w dalszej części

umowy Kupującym,

 

o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie własności pojazdu ......................................... marki ................, model ................., pojemność i rodzaj silnika ...................................., rok produkcji ................, nr nadwozia (VIN) ......................................., nr silnika ..............................................., o nr rejestracyjnym  ................................., nr dowodu rejestracyjnego ............................. wydany przez ................................................................, karta pojazdu nr ........................... wydana przez  ........................................................, data pierwszej rejestracji w kraju ....................... roku.

§2

1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność pojazdu, o którym mowa w § 1 za cenę

............................. zł (słownie: .......................................................................................... złotych).

2. Sprzedający wydaje pojazd Kupującemu, a ten pojazd przyjmuje.

3. Sprzedający niniejszym kwituje odbiór kwoty wskazanej w ust. 1 od Kupującego.

4. Kupujący niniejszym kwituje odbiór pojazdu od Sprzedającego.

§4

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego współwłasność, jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.

§5

Kupujący potwierdza odbiór:

  1. książki serwisowej,
  2. polisy / dokumentu potwierdzającej/ego* zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC), numer ..............................., wydana/y przez: .................................................................,
  3. dowodu rejestracyjnego,
  4. kompletu(ów) kluczyków w ilości .... szt. (oryginalnych/nie oryginalnych*) wraz z autopilotem,
  5. karty pojazdu,
  6. innych dokumentów: .......................................................................................................

§6

Sprzedający oświadcza, że pojazd, który jest przedmiotem niniejszej umowy ma przebieg .............................. km, jest koloru ............................................., pochodzi z polskiego salonu/ z zagranicznego salonu, nie był składany/był składany*, nie był używany do celów zarobkowych/był używany do celów zarobkowych*, jest bezwypadkowy/uległ wypadkowi*. Podczas wypadku uszkodzone zostały następujące elementy:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

§7

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§8

Strony ustaliły, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza Kupujący.

§9

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

..............................

Sprzedający

..............................

Kupujący

*Niepotrzebne skreślić