Wniosek o zgodę na zmianę najemcy garażu wybudowanego za własne środki

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , ,

Wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych, z określeniem lokalizacji garażu

….................................., dnia …................ r.

(miejscowość, data)

..................................................

..................................................

..................................................

(dane Wnioskodawcy)

 

Do

Urzędu Miasta …...........................................

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

ul. ................................................................….......

................................................................... 

(dane organu, do którego składamy wniosek)

 

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych*

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych położonego w …............................ przy ul. ......................................................................

Dotychczasowy najemca – imię i nazwisko:

...........................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................

 

Załączniki do wniosku:**

  • oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu (WGN-50),
  • pozwolenie na budowę garażu,
  • umowa, na podstawie której wnioskodawca przyjął poniesione nakłady,
  • inne ...........................................................................................................

 

...............................................

(podpis Wnioskodawcy)

* - wniosek wypełnia osoba przejmująca prawa i obowiązki do garażu

** - niepotrzebne skreślić