Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , ,

Bezpłatny wzór wypowiedzenia umowy najmu określonego lokalu użytkowego wraz z uzasadnieniem. Jeśli umowa najmu została zawarta na czas określony, można ją wypowiedzieć tylko, jeśli w dokumencie zawarto ten warunek.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Najemcy)

 

Do

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wynajmującego)

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie §...... umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dnia ....................... r. pomiędzy .........................................................., a Panem/Panią* ........................................................ wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w ................................................................. przy ul. .................................................................... z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.

 

Uzasadnienie:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

........................................................................................
Najemca

*Niepotrzebne skreślić