Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , ,

Wypowiedzenie umowy najmu, określające dokładne warunki, tj. okres wypowiedzenia (może, lecz nie musi być określony w umowie najmu).

……………………, dnia …………… r.

(miejscowość, data)

……………………………….………

……………………….………………

……………….………………………

(dane Wynajmującego)

Do

…………………………….…………

………………….……………………

……….……………………………...

(dane Najemcy)

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 685 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie §….......... umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej dnia …...................... r. pomiędzy ….........................................................., a Panem/Panią* …........................................................ wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w …................................. przy ul. …..................................................... ze skutkiem od dnia …......................... r. Zgodnie z ww. umową, Najemca od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy najmu, ma ….. dni na opuszczenie lokalu i uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań wobec Wynajmującego.

Uzasadnienie

…..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

.….....................................................

Wynajmujący

*Niepotrzebne skreślić