Wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , ,

Wzór wypowiedzenia, w którym wynajmujący nieruchomość zrzeka się zobowiązania do wynajmowania lokalu właściciela. Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony wymaga pisemnego wypowiedzenia – tyczy się to również tego typu umowy najmu, w którym nie został określony czas jej trwania.

……………………..…, dnia ………… r.

(miejscowość, data)

……………………………….…………

…………………….……………………

………….………………………………

(dane Wynajmującego)

Do

……………………………….…………

…………………….……………………

………….………………………………

(dane Najemcy)

 

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie §….......... umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej dnia …...................... r. pomiędzy ….........................................................., a Panem/Panią* …........................................................ wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w …................................. przy ul. …..................................................... ze skutkiem od dnia …................................ Zgodnie z ww. umową, Najemca od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy najmu, ma .….. dni na opuszczenie lokalu i uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań wobec Wynajmującego.

 

Uzasadnienie

…......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.....................................................................

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

.….....................................................

Wynajmujący

*Niepotrzebne skreślić