Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Dokument z prośbą o rozłożenie wieczystej opłaty rocznej za użytkowaną część gruntu

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa i adres urzędu)

 

Podanie o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

Zwracam się z prośbą o rozłożenie na .......... raty* opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Opłata ta dotyczy lokalu nr ...... położonego w budynku przy ul ...................... w .................... o powierzchni.................... m2.

Wysokość opłaty rocznej to kwota .............................. zł (słownie: ................................................................................).

Proponowany termin zapłaty oraz wysokość poszczególnych rat:

...............................................................................................................................................................

Prośbę swoją motywuję tym, że:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

...............................................

(podpis)

* - wpisać ilość rat